Κοινοποιείστε το άρθρο

 αἰώνια Θεία Λειτουργία

Αγιά Σοφιάς

Ἡ βέβηλη ἀπόφαση τοῦ Τ. Ἐρντογάν νά μετατρέψη τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, στόν ὁποῖο γεννήθηκαν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι λαοί τῆς Ἀνατολῆς καί ἀναγεννήθηκαν ὅλοι οἱ χριστιανικοί λαοί τῆς Δύσεως, σέ μουσουλμανικό Τζαμί, ἀποσκοπεῖ νά ἀνακόψη τή ραγδαία μάλιστα πολιτική του κατάρρευση. 

Ὡστόσο, ἡ πράξη αὐτή ἀποτελεῖ συγχρόνως μιά προφανῶς ἀπαράδεκτη καί σαφῶς βάρβαρη ἐνέργεια ἐναντίον τοῦ κατ’ἐξοχήν ερο Συμβόλου τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς ὁλόκληρου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, γιά τόν ὁποῖο  γία Σοφία παραμένει πάντοτε ἡ αὐθεντική εἰκόνα τῆς θρησκευτικῆς του ταυτότητας. Ἄλλωστε, « παξ Ναός σαεί Ναός». Συνεπῶς, στήν Ἁγία Σοφία δέν ἔχει ἀκόμη τελειώση ἡ διακοπεῖσα κατά τήν ἅλωση αἰώνια θεία Λειτουργία της, γι’αὐτό συνεχίζεται μυστικῶς σέ ὅλες τίς Ἅγιες Σοφίες ὅλων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν, γιά νά ἀκτινοβολοῦν τό φῶς τους, ὅπως οἱ ἀκτίνες τοῦ Ἡλίου, στήν κοινή πηγή τους, τήν Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀκόμη καί μέ ὁποιοδήποτε βάρβαρο ἤ φαῦλο ἐξωτερικό ἐπίχρισμα τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ μνημειακοῦ κτίσματος. Δυστυχῶς λοιπόν, γιά τόν ἴδιο τόν Ἐρντογάν, τόλμησε νά παίξη «ν ο παικτος», γι’αὐτό, ὅταν ἀντιληφθῆ τίς τραγικές συνέπειες, γιά τόν ἴδιο, τῆς βάρβαρης αὐτῆς πράξεώς του, τότε θά πληρώση πολύ ἀκριβό τίμημα ὄχι μόνο στόν θορυβώδη δοκιμαζόμενο λαό του, ἀλλά καί στήν ἱστορία τοῦ Πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος δέν ἀνέχεται βαρβάρους ὑβριστές ερν Μνημείων τῆς Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς.

 

Βλάσιος Φειδᾶς

Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο