ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Αποστολική Διακονία

Για ό­λα να λέ­γεις.. “Δό­ξα σοι Κύ­ριε”!

Για ό­λα να λέ­γεις.. “Δό­ξα σοι Κύ­ριε”! – Να το λέ­γεις αλ­λά και να το αισθάνεσαι

 

Μὴ θυ­μώ­νεις, μὴ δυσ­φο­ρεῖς, μὴν θεωρείς υπαίτιο κα-ν­ένα ἄν­θρω­πο.

Ἄ­φη­σέ τους ἐ­λεύ­θε­ρους νὰ ἐ­πι­τε­λοῦν ἐ­πά­νω σου καὶ ἐν­τός σου τὸ ἔρ­γο τῆς θεί­ας Προ­νοί­ας.

Ἀ­πο­βλέ­πον­τας στὴν σω­τη­ρία σου, ὁ Κύ­ρι­ος πα­σχί­ζει νὰ ἀ­πο­μα­κρύ­νει ἀπὸ τὴν καρ­διά σου κά­θε ἀ­κα­θαρ­σία.

Ὅ­πως ἡ πλύ­στρα τσα­λα­κώ­νει, τρί­βει καὶ κτυ­πᾶ τὰ ροῦ­χα μέ­σα στὴν σκά­φη προ­κει­μέ­νου νὰ τὰ λευ­κά­νει, ἔ­τσι καὶ ἐ­σέ­να τσα­λα­κώ­νει, τρί­βει καὶ κτυ­πᾶ ὁ Θεός, προ­κει­μέ­νου νὰ λευ­κά­νει τὴν ψυ­χή σου καὶ νὰ τὴν ἑ­τοι­μά­σει γιὰ τὴν οὐ­ρά­νια βα­σι­λεία Του.

Ε­κεῖ δὲν θὰ εἰσ­έλ­θει καν­εὶς ἀ­κά­θαρ­τος.

Προσ­ευ­χή­σου νὰ φω­τί­σει ὁ Κύ­ρι­ος τὸν νοῦ σου γιὰ νὰ ἀν­τι­λη­φθεῖς τὴν ἀ­λή­θεια. Τό­τε μὲ χα­ρὰ θὰ δέ­χε­σαι κά­θε τί τὸ δυ­σά­ρε­στο ὡς ἰ­α­τρι­κὸ τοῦ οὐ­ρα­νίου Ἰ­α­τροῦ.

Τό­τε θὰ θε­ω­ρεῖς ὅ­σους σὲ βλά­πτουν ὡς εὐ­ερ­γε­τι­κὰ ὄρ­γα­να Ἐ­κεί­νου. Καὶ πί­σω τους θὰ βλέ­πεις πάν­το­τε τὸ χέ­ρι τοῦ με­γά­λου Εὐ­ερ­γέ­του σου.

Γιὰ ὅ­λα νὰ λέ­γεις.. “δό­ξα σοι Κύ­ριε”! Νὰ τὸ λέ­γεις, ἀλ­λὰ καὶ νὰ τὸ αἰ­σθά­νε­σαι”.

Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

Related posts

Θαύμα: επανήλθε στη ζωή μόνο για να εξομολογηθεί (βίντεο)

Δύο νέοι Άγιοι προστέθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία: Ο όσιος Βησσαρίωνας του Αγαθωνίτου και ο Ιερομάρτυρας Ανανίας

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: «Να μην πολεμάτε τα πάθη, αλλά να τα μεταμορφώνετε»

Newsroom