Κοινοποιείστε το άρθρο

«Λιμάνι είναι ή γυναίκα»: Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Σκέψου ότι έξ αιτίας τής έγινες πατέ­ρας καί έχεις παιδιά καί άπό αύτό νά γίνεσαι πιο ήρεμος μαζί της.

Δέν βλέ­πεις τούς γεωργούς πώς περιποιούνται τή γή πού έσπειραν κάτι μέ όποιονδήποτε τρόπο, κι άν άκόμη έχει άπειρα έλαττώματα, όπως έάν είναι άγονη, έάν έχει ζιζάνια, άν έπηρεάζεται άπό πλημμύρες λόγω τής θέσεώς της.

Αύτό νά κάνεις καί σύ· διότι έτσι πρώτος καί συ θά άπολαύσεις τούς καρπούς καί τή γαλήνη. Διότι ή γυναίκα είναι λιμάνι καί πάρα πολύ μεγάλο φάρ­μακο γιά τή δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως.

Άν, λοιπόν, άπαλλάξεις τό λιμάνι άπό τά κύματα καί τούς άνέμους, όταν θά έπιστρέψεις άπό τήν άγορά, θά άπολαύσεις πολύ άνεση καί γαλήνη άν όμως τό γεμίσεις μέ θο­ρύβους καί ταραχές, κάνεις δυσκολό­τερο τό ναυάγιο γιά τον εαυτό σου.»

Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο